Nybyg

Byggekontrakter: Hver detalje er vigtig

I byggekontrakternes komplicerede verden har hver eneste detalje betydning. Ligesom de præcise syninger i et fint skræddersyet jakkesæt sikrer disse kontrakter en problemfri udførelse af byggeprojekter.

Fra at identificere de involverede parter til at skitsere arbejdets omfang og de finansielle ordninger, er omhyggelig opmærksomhed på detaljer altafgørende.

Denne artikel dykker ned i de kritiske aspekter af byggekontrakter og understreger deres betydning for at sikre alle involverede parters interesser.

Når det gælder byggekontrakter, er alle detaljer nemlig vigtige.

Journalist
Christian Soelberg Due
Ajourført d. 17. november 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Det vigtigste at tage med

 • De involverede parter i kontrakten skal fremgå tydeligt, herunder kontaktoplysninger og relevante detaljer om byggefirmaet eller entreprenøren.
 • Beskrivelsen af arbejdet bør indeholde en kort oversigt over byggeprocessen, de ydelser, der skal leveres, rækkefølgen af ydelserne og byggeadressen.
 • Aftalegrundlaget skal defineres, herunder det regelsæt, som kontrakten er baseret på, og relevante bilag som tegninger, projektbeskrivelser, byggetilladelser og aftaler om tilsyn og byggemøder.
 • Kontraktsummen bør specificeres sammen med en detaljeret plan for betaling og finansiering.

Involverede parter

De parter, der er involveret i en byggekontrakt, kan have stor indflydelse på projektets succes og resultat. En veldefineret kontrakt bør klart identificere de involverede parter, herunder byggefirmaet eller entreprenøren og bygherren. Det er vigtigt at inkludere deres navne, kontaktoplysninger og eventuelle relevante identifikationsnumre.

Derudover bør kontrakten skitsere opsigelsesprocessen og mekanismerne til konfliktløsning. Det sikrer, at begge parter er klar over, hvilke skridt der skal tages i tilfælde af kontraktophør eller uenigheder. Klare retningslinjer for konfliktløsning kan være med til at forhindre unødvendige forsinkelser og juridiske slagsmål og dermed fremme en mere gnidningsfri byggeproces.

En omfattende og detaljeret kontrakt, der indeholder parternes oplysninger samt bestemmelser om tvistbilæggelse og opsigelse, sætter scenen for et vellykket byggeprojekt.

Beskrivelse af arbejdet

Når man udarbejder en byggekontrakt, er det afgørende at give en klar og præcis beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, og skitsere byggeprocessen og de tjenester, der skal leveres. Denne beskrivelse fungerer som en køreplan for projektet og sikrer, at alle involverede parter har en fælles forståelse af arbejdets omfang. Den hjælper også med at styre byggeriets tidslinjer og sikre kvalitetskontrol.

Her er fem vigtige aspekter, du skal overveje, når du beskriver arbejdet i en byggekontrakt:

 • Giv et detaljeret overblik over byggeprocessen og de specifikke ydelser, der skal leveres.
 • Angiv den rækkefølge, som ydelserne skal leveres i, for at sikre en logisk og effektiv arbejdsgang.
 • Inkluder adressen, hvor byggeriet skal finde sted, så der er klarhed over projektets placering.
 • Angiv klart, hvilken type kontrakt der er tale om, om det er en underentreprise, hovedentreprise eller totalentreprise.
 • Beskriv eventuelle unikke eller specialiserede aspekter af arbejdet, som kan kræve særlig opmærksomhed eller ekspertise.

Grundlaget for aftalen

Da arbejdsbeskrivelsen danner grundlaget for en entreprisekontrakt, er det vigtigt at dykke ned i aftalegrundlaget, som skitserer det sæt af regler og bestemmelser, der styrer kontraktforholdet mellem de involverede parter.

Aftalegrundlaget etableres gennem en forhandlingsproces, hvor parterne definerer kontraktens vilkår og betingelser. Juridiske overvejelser spiller en afgørende rolle i denne proces, da aftalen skal være i overensstemmelse med gældende love og regler.

Det er vigtigt nøje at gennemgå og forstå aftalegrundlaget, før kontrakten underskrives, for at sikre, at begge parter er klar over deres rettigheder og forpligtelser. Dette inkluderer brugen af standardkontraktformularer, såsom AB 92 eller ABT 93, som giver en ramme for kontraktforholdet.

Kontraktsum

Fastsættelse af entreprisesummen er en integreret del af byggeaftalen, der sikrer klarhed og gennemsigtighed i forhold til de økonomiske forpligtelser mellem de involverede parter.

For effektivt at kunne fastsætte kontraktsummen bør følgende faktorer overvejes:

 • Detaljeret plan for betaling og finansiering: Skitser klart betalingsbetingelserne, herunder tidsplanen for betalinger og eventuelle aftalte milepæle.
 • Proces for ændringsordrer: Definer proceduren for håndtering af eventuelle ændringer eller modifikationer af arbejdets omfang, og sørg for, at alle parter er klar over den potentielle indvirkning på kontraktsummen.
 • Metoder til løsning af tvister: Angiv metoder eller mekanismer til løsning af eventuelle tvister, der kan opstå under byggeprocessen, såsom mægling, voldgift eller retssager.
 • Dokumentationskrav: Fastlæg den nødvendige dokumentation, såsom fakturaer, kvitteringer og optegnelser, for nøjagtigt at spore og verificere kontraktsummen.
 • Justeringer af kontraktsummen: Tag højde for muligheden for justeringer af kontraktsummen på grund af uforudsete omstændigheder eller variationer i projektkravene.

Betalings- og finansieringsplan

Betalings- og finansieringsplanen er en afgørende del af byggekontrakten, der sikrer en omfattende ramme for projektets økonomiske aspekter. Den skitserer betalingsbetingelserne og de finansielle ordninger mellem de involverede parter.

Planen skal klart specificere, hvordan kontraktsummen er blevet aftalt, og give en detaljeret plan for betaling og finansiering. Dette omfatter tidsplanen for betalinger, betalingsmetoden og eventuelle aftalte milepæle eller delbetalinger.

Derudover kan planen omhandle potentielle finansieringsmuligheder eller -ordninger, såsom lån eller andre former for økonomisk støtte.

Det er vigtigt, at betalings- og finansieringsplanen er veldokumenteret og accepteret af alle parter for at undgå tvister eller misforståelser om projektets økonomiske forpligtelser.

Forsinkelser og bøder

For at imødegå potentielle tilbageslag i byggeprocessen bør de involverede parter i en byggekontrakt fastlægge klare retningslinjer for forsinkelser og bøder. Det er afgørende for at sikre, at begge parter er klar over konsekvenserne af eventuelle forsinkelser, og for at sikre en retfærdig og effektiv klageproces.

Her er nogle vigtige overvejelser i forbindelse med forsinkelser og bod:

 • Definer de omstændigheder, der udgør en forsinkelse, og specificer processen for varsling og dokumentation af forsinkelser.
 • Inkluder bestemmelser om konventionalbod, som er et forudbestemt beløb til kompensation for forsinkelser.
 • Beskriv klart beregningen og betalingen af dagbøder.
 • Fastlæg procedurer for løsning af tvister i forbindelse med forsinkelser og bøder, f.eks. mægling eller voldgift.
 • Inkluder bestemmelser om forlængelse af tid og afhjælpende foranstaltninger for at minimere forsinkelser.

Sikkerhedsforanstaltninger

Det er afgørende at tage højde for sikkerhedsproblemer i byggekontrakter for at sikre projektets og alle involverede parters sikkerhed.

Sikkerhedsforanstaltninger indføres for at minimere risici og beskytte byggepladsen, arbejdere, udstyr og materialer. Disse foranstaltninger kan omfatte installation af overvågningskameraer, hegn og adgangskontrolsystemer for at forhindre uautoriseret adgang.

Derudover kan der ansættes sikkerhedspersonale til at overvåge byggepladsen og reagere på eventuelle sikkerhedshændelser. Tilstrækkelig belysning og skiltning er også vigtigt for at øge synligheden og forebygge ulykker.

Der bør gennemføres regelmæssige sikkerhedsinspektioner og -revisioner for at identificere og håndtere potentielle sikkerhedssårbarheder. Ved at implementere disse sikkerhedsforanstaltninger kan projektsikkerheden beskyttes, hvilket reducerer sandsynligheden for tyveri, hærværk og andre sikkerhedsbrud.

Forsikring og garantier

Forsikringer og garantier spiller en afgørende rolle for at mindske risici og sikre byggeprojekters økonomiske sikkerhed. Effektiv risikostyring er afgørende for at beskytte alle parter, der er involveret i kontrakten.

Her er nogle vigtige overvejelser om forsikring og garantier i byggekontrakter:

 • Dækningsmuligheder: Bestem den nødvendige dækning for projektet, f.eks. ansvarsforsikring, ejendomsforsikring og erhvervsansvarsforsikring.
 • Tilstrækkelige grænser: Fastsæt passende dækningsgrænser for at beskytte mod potentielle tab og forpligtelser.
 • Forsikringsansvarlige parter: Definér klart, hvem der er ansvarlig for at tegne og vedligeholde forsikringer.
 • Forsikringsdokumentation: Kræv, at parterne fremlægger bevis for forsikringsdækning og fører nøjagtige optegnelser.
 • Ydelsesgarantier: Overvej at inkludere ydelsesgarantier eller garantier for at sikre, at entreprenøren opfylder sine kontraktlige forpligtelser.

Omfanget af arbejdet

Omfanget af arbejdet i byggekontrakter er et kritisk aspekt, der skitserer de specifikke opgaver, ansvarsområder og leverancer, som entreprenøren skal levere. Det fungerer som en køreplan for projektet og sikrer, at alle parter har en klar forståelse af det arbejde, der skal udføres.

Omfanget af arbejdet bør indeholde en detaljeret beskrivelse af det arbejde, der skal udføres, herunder eventuelle specifikke krav eller specifikationer. Den bør også skitsere arbejdsplanen og angive start- og slutdatoer for hver opgave.

Derudover bør arbejdsomfanget omhandle kontraktadministration og beskrive, hvordan ændringer i arbejdsomfanget vil blive håndteret, samt eventuelle tvistbilæggelsesprocesser.

Klar og omfattende dokumentation af arbejdets omfang er afgørende for en vellykket projektgennemførelse og kan hjælpe med at minimere potentielle konflikter eller misforståelser.

Ændringsordrer

Ændringsordrer er en integreret del af byggekontrakter, der giver mulighed for ændringer eller tilføjelser til det oprindelige arbejdsomfang. Effektiv styring af ændringsordrer er afgørende for at sikre, at ændringer dokumenteres, kommunikeres og udføres korrekt.

Ændringsordreprocessen involverer flere vigtige trin:

 • Identifikation: Alle ændringer i arbejdets omfang skal identificeres og dokumenteres i en ændringsordreanmodning.
 • Gennemgang og godkendelse: Ændringsordren gennemgås af alle relevante parter, herunder bygherren, entreprenøren og arkitekten/ingeniøren. Godkendelse eller afvisning er baseret på faktorer som gennemførlighed, omkostningskonsekvenser og indvirkning på tidsplanen.
 • Dokumentation: Når ændringsordren er godkendt, dokumenteres den skriftligt med oplysninger om det reviderede arbejdsomfang, omkostningsjusteringer og eventuelle ændringer i tidsplanen.
 • Kommunikation: Ændringsordren kommunikeres til alle relevante parter for at sikre, at alle er opmærksomme på ændringerne og kan justere deres planer i overensstemmelse hermed.
 • Implementering: Det reviderede arbejdsomfang implementeres, og der foretages eventuelle nødvendige justeringer af projektets tidsplan eller budget.

Løsning af tvister

Et afgørende aspekt af byggekontrakter er løsningen af tvister. Når der opstår konflikter under et byggeprojekt, er det vigtigt at have en klar proces på plads til at håndtere og løse dem. Mediation og voldgift er to almindeligt anvendte metoder til konfliktløsning i byggekontrakter.

Mægling involverer en neutral tredjepart, der faciliterer kommunikation og forhandling mellem de involverede parter. Mægleren hjælper dem med at finde en gensidigt acceptabel løsning på tvisten. Denne proces giver parterne mulighed for at bevare kontrollen over resultatet og kan ofte føre til en hurtigere og billigere løsning.

Voldgift indebærer derimod, at tvisten forelægges en neutral tredjepart, voldgiftsdommeren, som træffer en bindende afgørelse. Denne proces er mere formel og struktureret end mediation og bruges ofte, når parterne ikke kan nå frem til en løsning gennem forhandling.

Både mediation og voldgift er alternativer til retssager og giver parterne mulighed for at løse deres tvister på en mere effektiv måde. At inkludere bestemmelser om mægling og voldgift i byggekontrakter kan være med til at sikre, at eventuelle konflikter bliver løst på en retfærdig og rettidig måde.

Opsigelse og retsmidler

Når tvister ikke kan løses gennem mediation eller voldgift, bliver opsigelse og retsmidler afgørende overvejelser i byggekontrakter. De involverede parter i en byggekontrakt skal omhyggeligt fastlægge opsigelsesrettigheder og retsmidler i tilfælde af kontraktbrud. Her er fem vigtige faktorer at overveje:

 • Opsigelsesret: Definér klart de omstændigheder, hvorunder hver af parterne har ret til at opsige kontrakten.
 • Kontraktbrud: Beskriv de specifikke handlinger eller undladelser, der udgør et kontraktbrud, og de konsekvenser, der kan følge.
 • Erstatning: Specificer de typer af erstatning, der kan kræves i tilfælde af misligholdelse, og hvordan de beregnes.
 • Afhjælpningsperioder: Bestem, hvor lang tid den misligholdende part har til at afhjælpe misligholdelsen, før opsigelse eller andre retsmidler tages i brug.
 • Tvisteløsning: Inkluder bestemmelser for løsning af eventuelle tvister i forbindelse med opsigelse eller afhjælpning, f.eks. gennem mægling eller voldgift.

Konklusion

I en verden af byggekontrakter er det afgørende at være opmærksom på detaljerne. Fra klar identifikation af de involverede parter til skitsering af arbejdets omfang og betalingsdetaljer – alle aspekter skal nøje overvejes og specificeres.

Derudover er bestemmelser om potentielle forsinkelser, bøder og konfliktløsning afgørende for at beskytte begge parter. Ved omhyggeligt at tage højde for disse aspekter kan byggekontrakter sikre en vellykket gennemførelse af projekter og samtidig minimere konflikter og tvister.

Metode

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.