Nybyg

Ny skattereform rusker op i ejendomsskatterne

Når det gælder ejerskab af fast ejendom, er forandring en konstant tilstedeværelse. Den seneste skattereform har udløst en storm af justeringer, der har rystet landskabet for ejendomsskatter.

Boligejere skal nu se i øjnene, at de betaler skat baseret på den faktiske værdi af deres ejendom, en afvigelse fra det velkendte skattestop.

Efterhånden som støvet lægger sig, bliver det vigtigt for ejendomsejere at navigere i ejendomsværdiskat og ejendomsskat og forstå konsekvenserne af disse reformer.

Vær med, når vi dykker ned i dybden af denne skatterevolution.

Journalist
Christian Soelberg Due
Ajourført d. 18. november 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Det vigtigste at tage med

 • Den nye boligskattereform i maj 2017 afskaffede skattestoppet på ejendomsværdiskatten, hvilket betyder, at boligejere vil betale skat baseret på den faktiske værdi af ejendommen fra 2024.
 • Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra den værdi, som SKAT’s offentlige vurdering har fastsat for ejendommen. Skattesatsen er 1% af ejendomsværdien op til 3.040.000 kroner og 3% for den resterende værdi.
 • Ejendomsværdiskatten er ikke specifikt til offentlige udgifter, men snarere en skat på placering af formue. Det svarer til at betale skat af afkastet fra investeringer som aktier.
 • Ejendomsskat eller grundskyld er en skat, som boligejere betaler for den jord, deres ejendom ligger på. Skatten beregnes som en procentdel af ejendommens grundværdi og betales til den kommune, hvor ejendommen ligger.

Oversigt over den nye skattereform

Den nye skattereform i Danmark har medført betydelige ændringer i ejendomsskatterne. En af de største ændringer er afskaffelsen af skattestoppet på ejendomsværdiskatten. Det betyder, at boligejere nu vil betale skat baseret på den faktiske værdi af deres ejendom fra 2024. Denne ændring har potentiale til at påvirke ejendomsmarkedet, da det kan føre til en stigning i ejendomsskatterne for nogle boligejere.

Ud over afskaffelsen af skattestoppet omfatter reformen også justeringer af grundskylden. Der vil være en stigning i byområder og en lille reduktion i landområder. Disse justeringer har til formål at sikre en mere nøjagtig og retfærdig værdiansættelse af ejendomme.

Disse ændringer i ejendomsskatterne i Danmark kan få konsekvenser for ejendomsværdier og investeringsbeslutninger på det danske ejendomsmarked. Boligejere kan blive nødt til at revurdere, om de har råd til deres ejendomme, og investorer kan blive nødt til at overveje den potentielle indvirkning på lejeindtægter og ejendomsværdier.

Ændringer i beregningen af Ejendomsværdiskat

En væsentlig ændring som følge af den nye skattereform er revisionen af beregningsmetoden for ejendomsværdiskatten, som vil få konsekvenser for ejendomsejere i Danmark.

Her er tre vigtige aspekter af ændringerne i beregningen af ejendomsværdiskat:

 1. Påvirkning af ejendomsværdierne: Den nye beregningsmetode vil sandsynligvis resultere i en mere præcis vurdering af ejendomsværdierne. Det kan have både positive og negative effekter for ejendomsejerne. Dem med undervurderede ejendomme kan opleve en stigning i deres skattebyrde, mens dem med overvurderede ejendomme kan opleve et fald.
 2. Effekt på lejemarkedet: Da ejendomsværdierne afspejles mere nøjagtigt i skatteberegningen, kan det påvirke lejepriserne. Udlejere kan justere deres lejepriser baseret på de opdaterede ejendomsvurderinger og de tilknyttede skattemæssige konsekvenser. Det kan potentielt påvirke lejernes mulighed for at betale for lejeboliger.
 3. Øget gennemsigtighed: Den reviderede beregningsmetode har til formål at skabe større gennemsigtighed og retfærdighed i fastsættelsen af ejendomsskatter. Ved at basere skatten på ejendommens faktiske værdi eliminerer man det tidligere skattestop og sikrer, at boligejere betaler skat i overensstemmelse med deres ejendoms sande værdi. Denne øgede gennemsigtighed kan føre til en mere retfærdig fordeling af skattebyrden blandt ejendomsejere.

Indvirkning på boligejere: Justeringer af skattesatserne

Justeringerne af skattesatserne som følge af den nye skattereform har betydelige konsekvenser for boligejere i Danmark. Disse justeringer vil direkte påvirke det skattebeløb, som boligejerne skal betale for deres ejendomme.

Skattereformen omfatter ændringer i både ejendomsværdiskatten og ejendomsskatten. Med den nye skattereform vil ejendomsværdiskatten ikke længere være fastfrosset, og boligejerne vil skulle betale skat baseret på den faktiske værdi af deres ejendomme fra 2024. Det betyder, at boligejere kan opleve en stigning i deres skatteforpligtelser.

Disse justeringer af skattesatserne har også konsekvenser for ejendomsinvesteringer, da de kan påvirke overkommeligheden og rentabiliteten af at eje en ejendom i Danmark.

Ejendomsværdiskat vs. offentlige udgifter

Ejendomsværdiskat finansierer ikke specifikt offentlige udgifter, men fungerer snarere som en skat på placering af formue. Her er tre vigtige punkter at forstå om forholdet mellem Ejendomsværdiskat og offentlige udgifter:

 1. Påvirkning af boligejere: Ejendomsværdiskat påvirker boligejere ved at beskatte værdien af deres ejendom. Da skatten er baseret på ejendommens vurderede værdi, kan boligejere opleve en højere skattebyrde, hvis deres ejendomsværdi stiger.
 2. Formuebeskatning: Ejendomsværdiskat kan ses som en form for formuebeskatning. Det svarer til at betale skat på investeringer såsom aktier. Ved at beskatte placeringen af formue i form af ejendomsbesiddelse sigter regeringen mod at omfordele formue og fremme et mere retfærdigt samfund.
 3. Indirekte bidrag: Selvom Ejendomsværdiskat ikke direkte finansierer offentlige udgifter, bidrager indtægterne fra denne skat til statens samlede skatteindtægter. Disse indtægter kan bruges til at finansiere offentlige tjenester og infrastruktur, hvilket indirekte gavner boligejere og samfundet som helhed.

Find og forstå din Ejendomsværdiskat

For at finde og forstå dit Ejendomsværdiskat skal du se årsopgørelsen under Skatteberegning og skatteopgørelse eller tilgå den på SKATs hjemmeside.

En præcis beregning af ejendomsværdiskatten er afgørende for at forstå konsekvenserne af boligskattereformen.

Med afskaffelsen af skattestoppet på ejendomsværdiskatten vil boligejere nu betale skat baseret på den faktiske værdi af ejendommen fra 2024. Denne reform har til formål at sikre, at boligejere bidrager med deres rimelige andel baseret på deres ejendoms værdi.

Ved at tilgå årsopgørelsen eller SKAT’s hjemmeside kan boligejere beregne deres ejendomsværdiskat nøjagtigt og være opmærksomme på de skattemæssige konsekvenser.

Det er afgørende for boligejere at holde sig informeret om disse ændringer og forstå den indvirkning, de kan have på deres ejendomsskatter.

Udforskning af Ejendomsskat og Grundskyld

Når man overvejer ejendomsskatter i Danmark, er det vigtigt at udforske ejendomsskat og grundskyld. Disse to skatter spiller en vigtig rolle i landets skattesystem og har forskellige karakteristika.

Her er tre vigtige punkter at overveje:

 1. Effekter på landdistrikterne: Den nye skattereform i maj 2017 resulterede i øget grundskyld i byområderne og en lille reduktion i landdistrikterne. Denne ændring har til formål at imødegå de højere ejendomsværdier i byregioner og samtidig give en vis lettelse til husejere i landdistrikter. Det forventes at have en varierende indvirkning på ejendomsejere afhængigt af deres placering.
 2. Sammenligning med ejendomsskatter i andre lande: Hvert land har sit eget ejendomsskattesystem, og den danske model adskiller sig fra de andre landes. Mens ejendomsskat er baseret på ejendommens værdi, fokuserer grundskyld på jordværdien. At sammenligne disse skatter med ejendomsskatter i andre lande kan give indsigt i de forskellige systemers styrker og svagheder.
 3. Samlet skattebyrde: Forståelse af ejendomsskat og grundskyld er afgørende for, at ejendomsejere kan vurdere deres samlede skattebyrde. Disse skatter, sammen med andre former for beskatning, bestemmer de økonomiske forpligtelser, enkeltpersoner har over for staten og den lokale kommune.

Timing og betalinger for nye bygherrer

Tidspunktet og betalingsprocessen for nye bygherrer er et vigtigt aspekt at overveje, når man skal navigere i de ændringer, som den nye skattereform har medført for ejendomsskatterne i Danmark. I henhold til den nye skattereform skal ejendomsværdiskat først betales, når det nybyggede hus er færdigt. Vurderingsmyndighederne bestemmer, hvornår huset betragtes som færdigt.

Det er værd at bemærke, at alle ejendomme bliver vurderet den 1. januar hvert andet år, og denne dato afgør, om der skal betales ejendomsværdiskat for indkomståret. For nye bygherrer, hvis huse færdiggøres efter 1. januar 2023, vil de ikke skulle betale ejendomsværdiskat for hele indkomståret 2023. Skatten vil først blive opkrævet fra og med indkomståret 2024.

Denne timing af ejendomsværdiskatbetalingen kan have en betydelig indvirkning på nye bygherrers økonomi og give dem et pusterum, før de skal begynde at betale ejendomsskatter.

Konklusion

Som konklusion kan man sige, at den seneste skattereform har medført betydelige ændringer i ejendomsskattesystemet. Det omfatter indførelsen af ejendomsværdiskat og afskaffelsen af skattestoppet.

En stor ændring er, at boligejere nu er forpligtet til at betale skat baseret på den faktiske værdi af deres ejendom. Det betyder, at boligejere ikke længere vil kunne drage fordel af en fast skattesats, men i stedet skal betale skat baseret på den vurderede værdi af deres ejendom.

Denne reform har vigtige implikationer for husejere. Det kræver, at de forstår de nye justeringer af skatteprocenten og deres forpligtelser under det nye system. Boligejere bliver nødt til at sætte sig ind i disse ændringer for at sikre, at de overholder det nye skattesystem.

Sammenfattende har den seneste skattereform medført betydelige ændringer i ejendomsskattesystemet, herunder indførelsen af ejendomsværdiskat og afskaffelsen af skattestoppet. Boligejere er nu forpligtet til at betale skat baseret på den faktiske værdi af deres ejendom. Det er afgørende for ejendomsejere at sætte sig ind i disse ændringer og deres implikationer for at sikre, at de overholder det nye skattesystem.

Metode

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.