Nybyg

Afsløring af byggekontrakternes hemmeligheder: Hvad alle entreprenører skal vide

Vidste du, at forståelse af byggekontrakter er afgørende for en vellykket projektgennemførelse? I byggeverdenen spiller kontrakter en afgørende rolle for at beskytte alle involverede parters interesser.

Hvis du er en entreprenør, der ønsker at navigere effektivt i branchens kompleksitet, er du kommet til det rette sted. I denne omfattende guide løfter vi sløret for byggekontrakternes hemmeligheder og giver dig værdifuld indsigt og praktiske tips til at forbedre din viden og sikre succes med kontraktstyring i byggeriet.

Journalist
Christian Soelberg Due
Ajourført d. 28. november 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Det vigtigste at tage med

 • Der findes forskellige typer af byggekontrakter, herunder totalentreprise, hovedentreprise og fagentreprise.
 • Entreprenørernes tilbud skal indeholde en detaljeret beskrivelse af projektet, kvalitetskrav, start- og slutdatoer, betalingsbetingelser og finansieringsplan.
 • Betaling og fakturering i byggeprojekter kan være baseret på tid og materialer, hvor entreprenøren fakturerer for alle timer, materialer og arbejde.
 • Klar kommunikation, inddragelse af en tilsynsførende, regelmæssige byggemøder og opmærksomhed på energieffektivitet er vigtige overvejelser i byggeprocessen.

Typer af byggekontrakter

Der er flere typer byggekontrakter, som entreprenører bør kende til. Disse kontrakter bestemmer de økonomiske og risikomæssige aspekter af et byggeprojekt.

En type er totalentreprisekontrakten, hvor entreprenøren er ansvarlig for alle aspekter af projektet, herunder materialer, byggeledelse og opgaver.

I en hovedentreprisekontrakt udvikler bygherren projektmaterialer og fører tilsyn med byggeriet, mens hovedentreprenøren leverer resultatet og styrer underentreprenørerne.

Fagentrepriser indebærer, at bygherren eller dennes rådgivere fører tilsyn med og styrer hele byggeprojektet, mens entreprenørerne udfører specifikke opgaver, der indgår i deres fagentrepriseaftale.

Når entreprenører overvejer finansieringsmuligheder, bør de være opmærksomme på de forskellige kontrakttyper og deres konsekvenser for risikofordelingen. I en totalentreprisekontrakt påtager entreprenøren sig f.eks. en større økonomisk risiko, da han er ansvarlig for alle aspekter af projektet.

På den anden side påtager bygherren sig en større risiko i en hovedentreprisekontrakt, når det gælder projektmaterialer og tilsyn.

At forstå disse forskellige kontrakttyper og deres betydning for finansiering og risikofordeling er afgørende for, at entreprenører kan træffe informerede beslutninger og sikre, at deres byggeprojekter bliver en succes.

Nødvendige oplysninger til entreprenørens forslag

Et omfattende tilbud fra entreprenøren bør indeholde en detaljeret beskrivelse af byggeprojektet med angivelse af dets omfang og krav til kvalitet, materialevalg og udførelse. Dette detaljerede projektomfang giver bygherren en klar forståelse af, hvad der skal leveres, og sætter forventningerne til entreprenøren.

Derudover bør forslaget skitsere bygherrens ansvar i forhold til at give de nødvendige oplysninger, tilladelser og adgang til byggepladsen. Det sikrer, at begge parter er på linje og bevidste om deres respektive roller og ansvar under hele projektet.

Betaling og fakturering

For at sikre en smidig byggeproces er det vigtigt, at entreprenørerne har en klar forståelse af betalings- og faktureringsprocedurerne, som vil blive diskuteret i dette underemne.

I tilfælde af tid og materiale bærer bygherren risikoen, indtil arbejdet er færdigt. Entreprenører kan fakturere for alle timer, materialer og arbejde, typisk med en fortjenstmargen på 8-12 %. Bygherren er ansvarlig for at betale entreprenørens fulde faktura, medmindre der kan påvises en væsentlig forskel i omfang eller kvalitet. Det er vigtigt at overveje og blive enige om forskellige betalingsmuligheder.

Det er afgørende at forstå betalingsprocessen og fakturakravene. Derudover er det værd at bemærke vigtigheden af blower door-tests i nybyggeri, da de er med til at sikre energieffektiviteten.

Dokumentation og kontrakter

Effektiv dokumentation og kontrakter er afgørende for byggeprojekters succes, da de sikrer klare forventninger, ansvarlighed og juridisk beskyttelse for alle involverede parter. For at forstå vigtigheden af dokumentation og kontrakter i byggeriet skal du overveje følgende:

 • Forskelle i kontraktvilkår: Byggekontrakter kan variere med hensyn til de enkelte parters ansvar og forpligtelser. Det er vigtigt omhyggeligt at gennemgå og forstå vilkårene for at undgå misforståelser eller tvister under projektet.
 • Juridiske implikationer: Kontrakter fungerer som juridiske aftaler, der skitserer hver parts rettigheder og forpligtelser. De giver beskyttelse i tilfælde af tvister eller kontraktbrud. At forstå de juridiske implikationer af kontraktbetingelserne er afgørende for at sikre overholdelse og undgå potentielle juridiske problemer.
 • Klar kommunikation: Dokumentation som forslag, planer og specifikationer giver en klar forståelse af projektets omfang, tidslinje og leverancer. Det hjælper med at undgå misforståelser og sikrer, at alle parter er på samme side.
 • Ansvarlighed: Korrekt dokumentation skaber en oversigt over projektets fremskridt, ændringer og godkendelser. Det hjælper med at holde hver part ansvarlig for deres ansvar og sikrer, at projektet bliver gennemført som aftalt.

Byggeproces og overvejelser

I forlængelse af det foregående underemne er det afgørende for entreprenører at forstå byggeprocessen og overveje vigtige faktorer for at sikre et vellykket byggeprojekt. Klar kommunikation er altafgørende i hele byggeprocessen, og en tilsynsførende kan hjælpe med at sikre et ordentligt tilsyn med byggeriet. Regelmæssige byggemøder er også vigtige for at bevare kontrollen over projektet.

Alle relevante parter bør informeres om start og afslutning af byggeriet for at sikre koordinering og rettidig færdiggørelse. Derudover er det vigtigt at prioritere energieffektivitet i nybyggeri. Dette kan opnås gennem blower door-tests, som måler luftlækage i en bygning og identificerer områder, der kan forbedres.

Total Enterprise-kontrakt

Totalentreprisekontrakten er en omfattende aftale, hvor entreprenøren påtager sig ansvaret for alle aspekter af byggeprojektet, herunder projektmaterialer, byggeledelse og alle byggeopgaver. Denne type kontrakt giver flere fordele i forhold til hovedentreprisekontrakten:

 • Et enkelt ansvarspunkt: Entreprenøren påtager sig det fulde ansvar for projektet, hvilket reducerer bygherrens administrative byrde og potentielle konflikter mellem flere parter.
 • Strømlinet kommunikation: Med et enkelt kontaktpunkt forenkles kommunikationen mellem bygherren og entreprenøren, hvilket sikrer effektiv beslutningstagning og problemløsning.
 • Forbedret projektkontrol: Entreprenøren har fuld kontrol over alle aspekter af projektet, fra indkøb til opførelse, hvilket sikrer bedre koordinering og rettidig færdiggørelse.
 • Omkostningsbesparelser: Ved at påtage sig ansvaret for alle projektkomponenter kan entreprenøren udnytte stordriftsfordele og forhandle bedre aftaler med leverandører og underentreprenører.

I sammenligning med hovedentreprisekontrakten, hvor bygherren udvikler projektmaterialer og ofte fører tilsyn med byggeriet, giver totalentreprisekontrakten en mere problemfri og effektiv byggeproces.

Hovedentreprisekontrakt

En almindelig type byggekontrakt er hovedentreprisekontrakten, hvor bygherren udvikler projektmaterialer og ofte fører tilsyn med byggeriet. I denne type kontrakt er hovedentreprenøren ansvarlig for at levere det endelige resultat og styre underentreprenørerne.

Bygherrens involvering i projektet giver mulighed for større kontrol og input gennem hele byggeprocessen. Det er dog vigtigt at bemærke, at bygherrens rolle som tilsynsførende kan kræve ekspertise inden for byggeledelse.

For at sikre et ordentligt tilsyn med byggeriet anbefales det, at bygherren ansætter en tilsynsførende, som kan bidrage med ekspertise i at overvåge byggeprojektets fremdrift og kvalitet. Denne tilsynsførende kan hjælpe med at sikre, at projektet udføres i henhold til bygherrens specifikationer og inden for den aftalte tidsramme.

Kontrakt med handelsvirksomhed

For entreprenører, der søger en mere specialiseret rolle i byggeprojekter, tilbyder fagentreprisen et fokuseret og defineret arbejdsområde inden for det større projekt. Denne type kontrakt giver entreprenører mulighed for at fokusere på specifikke fag eller opgaver i stedet for at være ansvarlige for hele projektet.

Her er nogle af fordelene ved fagentrepriser:

 • Klart omfang: Entreprenørerne ved præcis, hvilke opgaver de er ansvarlige for, hvilket giver mulighed for bedre planlægning og ressourceallokering.
 • Ekspertise: Entreprenører kan specialisere sig i deres specifikke fag, hvilket giver dem mulighed for at udvikle ekspertise og levere arbejde af høj kvalitet.
 • Samarbejde: Fagentrepriser kræver ofte, at man arbejder sammen med andre underleverandører, hvilket fremmer samarbejde og koordinering.
 • Risikostyring: Ved at påtage sig en mere fokuseret rolle kan entreprenører mindske de risici, der er forbundet med det samlede projekt.

Almindelige Betingelser (AB 92)

At diskutere brugen af Almindelige Betingelser (AB 92) i byggekontrakter giver værdifuld indsigt i branchens standardbetingelser og praksis. AB 92 er et sæt fælles betingelser for byggeri og levering i byggebranchen, som er aftalt af nogle af branchens parter. Det skitserer juridiske krav og implikationer for både entreprenører og bygherrer.

AB 92 dækker forskellige aspekter af byggekontrakter, herunder betalingsbetingelser, kvalitetskrav, start- og færdiggørelsesdatoer samt vilkår og betingelser for betaling og sikkerhed. Det er vigtigt for entreprenører at sætte sig ind i AB 92 for at sikre overholdelse af branchens standarder og for at beskytte deres rettigheder og interesser.

Detaljeret projektbeskrivelse

En detaljeret projektbeskrivelse er essentiel for enhver byggekontrakt, da den giver et omfattende overblik over byggeprojektets omfang og krav. Den fungerer som et afgørende dokument for projektstyring og risikovurdering.

Her er fire nøgleelementer, som bør indgå i en detaljeret projektbeskrivelse:

 • Klare projektmål: Dette omfatter en klar definition af formålet og målene med byggeprojektet, såsom at bygge et boligkompleks eller renovere en eksisterende struktur.
 • Arbejdets omfang: Skitsering af de specifikke opgaver og aktiviteter, der skal udføres, herunder eventuel nedrivning, udgravning eller byggearbejde.
 • Tekniske krav: Beskriver de tekniske specifikationer og standarder, der skal følges, såsom materialer, der skal bruges, kvalitetsstandarder og eventuelle miljø- eller sikkerhedsforskrifter.
 • Projektets tidslinje: Fastsættelse af start- og slutdatoer for projektets forskellige faser samt eventuelle milepæle eller deadlines, der skal overholdes.

Krav til kvalitet, materialer og udførelse

Entreprenører skal overholde specifikke krav til kvalitet, materialer og udførelse i byggeprojekter. Disse krav spiller en afgørende rolle for at sikre en vellykket gennemførelse af et projekt.

Når det gælder kvalitet, skal entreprenørerne opfylde de standarder, der er fastsat af bygherren eller de styrende myndigheder. Det indebærer at bruge materialer, der opfylder de krævede specifikationer, og at følge godkendte byggemetoder.

Kriterier for materialevalg er også vigtige, da valget af materialer kan påvirke konstruktionens holdbarhed og ydeevne. Entreprenørerne skal overveje faktorer som styrke, holdbarhed og omkostningseffektivitet, når de vælger materialer.

Derudover er det vigtigt at overholde tidsplanen for udførelsen for at sikre, at projektet bliver afsluttet inden for den aftalte tidsramme. Rettidig udførelse af opgaver og effektiv projektstyring er nøglen til at overholde projektets deadlines og levere et vellykket byggeprojekt.

Start- og færdiggørelsesdatoer

Overholdelse af aftalte start- og afslutningsdatoer er afgørende for at sikre en rettidig og vellykket afslutning af et byggeprojekt. Forsinkelser i start- og færdiggørelsesdatoer kan have betydelige konsekvenser og føre til øgede omkostninger, forstyrrede tidsplaner og potentielle bøder for forsinket færdiggørelse.

Her er nogle vigtige punkter at overveje i forbindelse med start- og færdiggørelsesdatoer:

 • Forsinkelser i startdatoen kan opstå på grund af f.eks. vejrforhold, forsinkelser i tilladelser eller uforudsete omstændigheder.
 • Forsinket færdiggørelse kan skyldes faktorer som dårlig projektledelse, utilstrækkelige ressourcer eller uforudsete byggeudfordringer.
 • Sanktioner for forsinket færdiggørelse kan være beskrevet i byggekontrakten og kan omfatte økonomiske sanktioner eller konventionalbod.
 • Det er vigtigt for entreprenører at planlægge og styre deres byggeprojekter omhyggeligt for at minimere forsinkelser i start- og færdiggørelsesdatoer og undgå bøder for forsinket færdiggørelse.

Betalingsbetingelser og sikkerhed

Betalingsbetingelser og sikkerhed er afgørende aspekter, som alle entreprenører nøje skal overveje og tage stilling til i byggekontrakter. Klare og gensidigt aftalte betalingsbetingelser er afgørende for at sikre rettidig og rimelig kompensation for entreprenørens arbejde. Entreprenører bør omhyggeligt skitsere betalingsplanen, herunder milepæle og forfaldsdatoer, for at undgå misforståelser eller forsinkelser i modtagelsen af betaling.

Derudover er projektsikkerhed en vigtig overvejelse for at beskytte entreprenørens interesser. Det kan omfatte brug af kautioner eller garantier for at sikre, at entreprenøren bliver betalt i tilfælde af manglende betaling eller misligholdelse fra bygherrens side.

Finansieringsplan

Klar og effektiv finansiel planlægning er et afgørende aspekt, som alle entreprenører skal indarbejde i deres byggekontrakter for at sikre en vellykket gennemførelse af projektet.

En velstruktureret finansieringsplan hjælper entreprenører med at sikre den nødvendige finansiering til at dække projektomkostningerne og minimere de økonomiske risici. Når entreprenører udvikler en finansieringsplan, bør de overveje forskellige finansieringsmuligheder og vælge dem, der passer bedst til deres projekter. Det kan omfatte traditionelle banklån, kreditlinjer, byggelån eller endda private equity-investeringer.

Derudover skal entreprenører skitsere processen med at sikre finansiering i deres kontrakter, herunder den nødvendige dokumentation og tidslinjer.

Betydningen af klar kommunikation

Effektiv kommunikation spiller en afgørende rolle for at sikre en vellykket udførelse af byggeprojekter. Det giver entreprenørerne mulighed for at bevare kontrollen over processen og minimere potentielle problemer. Klar kommunikation er afgørende i alle faser af projektet, fra den indledende planlægning til den endelige færdiggørelse.

Det er vigtigt, at entreprenører tydeligt formidler projektkrav, forventninger og tidslinjer til alle involverede interessenter. Det inkluderer bygherren, underentreprenører og leverandører. Kommunikationsudfordringer kan opstå på grund af byggeprojekternes kompleksitet, inddragelsen af flere parter og behovet for præcis og rettidig informationsudveksling.

Misforståelser, forsinkelser og fejl kan opstå som følge af dårlig kommunikation og føre til omkostningsoverskridelser og projektforsinkelser. For at overvinde disse udfordringer bør entreprenører etablere effektive kommunikationskanaler, bruge et klart og præcist sprog og sikre, at alle parter er på samme side gennem hele projektet.

Konklusion

Afslutningsvis vil jeg sige, at det er vigtigt for entreprenører at forstå de komplicerede forhold i byggekontrakter for at få succes i branchen.

Ved at sætte sig ind i de forskellige kontrakttyper, indsamle de nødvendige oplysninger til tilbud, styre betalings- og faktureringsprocesser og understrege vigtigheden af dokumentation og klar kommunikation kan entreprenører navigere effektivt i byggeprojekternes kompleksitet.

Ligesom en velkonstrueret bygning er en entreprenørs viden og ekspertise inden for kontraktstyring et solidt fundament for en vellykket projektgennemførelse.

Metode

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.