Nybyg

Insider-guide: Must-have forsikring til tilbygninger

Tilbygninger er en betydelig investering, og det er vigtigt at have den rigtige forsikring på plads for at beskytte dine interesser.

Vidste du, at byggeskadeforsikring under visse omstændigheder er en obligatorisk forsikring for tilbygninger?

I denne Insider’s Guide vil vi dykke ned i detaljerne omkring denne must-have forsikring, dens krav, dækning, inspektioner og undtagelser.

Vi vil også diskutere entreprenørens ansvar og vigtigheden af kontraktvilkår og aftaler.

Vær med, når vi udstyrer dig med den nødvendige viden til at træffe informerede beslutninger og beskytte din værdifulde investering.

Journalist
Christian Soelberg Due
Ajourført d. 24. november 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Det vigtigste at tage med

 • Byggeskadeforsikring er normalt obligatorisk, når man bruger et typehusfirma eller en entreprenør i total- eller hovedentreprise.
 • Forsikringen dækker skader på tilbygningen, som i væsentlig grad påvirker dens levetid og funktionalitet.
 • Obligatoriske eftersyn gennemføres et og fem år efter, at tilbygningen er afleveret til bygherren.
 • Forsikringen dækker ikke alle skader og dækker kun skader, der væsentligt forringer brugbarheden eller udgør en risiko for ejerens sikkerhed og sundhed.

Forsikringstyper til tilbygninger

De forsikringstyper, der er tilgængelige for tilbygninger, varierer afhængigt af de specifikke omstændigheder og aftaler, der er indgået under byggeprocessen.

En almindelig forsikringstype er byggeskadeforsikring, som normalt er obligatorisk, når man bruger et typehusfirma eller en entreprenør i total- eller hovedentreprise. Forsikringen dækker skader på tilbygningen, som har væsentlig indflydelse på dens levetid og funktionalitet. Den træder i kraft, når tilbygningen er leveret til ejeren, efter obligatoriske inspektioner efter et og fem år.

En anden vigtig forsikringstype er ansvarsforsikringen, som beskytter ejeren mod eventuelle skader forårsaget af entreprenørens uagtsomhed eller mangelfulde udførelse af arbejdet.

At have forsikringsdækning for bygningsudvidelser giver mange fordele, herunder ro i sindet, økonomisk beskyttelse og sikkerhed for, at eventuelle skader vil blive behandlet korrekt. Det er vigtigt nøje at gennemgå de forsikringsmuligheder, der findes, og vælge den dækning, der passer bedst til det specifikke byggeprojekt.

Obligatoriske krav til forsikring

De lovpligtige forsikringskrav til tilbygninger afhænger af de specifikke omstændigheder og aftaler, der er indgået under byggeprocessen. Her er fem vigtige punkter, du bør overveje i forbindelse med lovpligtige forsikringer til tilbygninger:

 • Byggeskadeforsikring er normalt obligatorisk, når man bruger et typehusfirma eller en entreprenør i total- eller hovedentreprise.
 • Der kræves ingen forsikring, hvis der indgås en aftale med en arkitekt om byggeriet og derefter indgås separate aftaler med de respektive håndværkere, eller hvis byggeriet udføres af en selv.
 • Forsikringens dækning omfatter skader på tilbygningen, som i væsentlig grad påvirker dens levetid og funktionalitet.
 • Forsikringen træder i kraft, når tilbygningen er leveret til ejeren, efter obligatoriske inspektioner efter et og fem år.
 • Forsikringen dækker ikke alle skader på tilbygningen; den dækker kun, hvis skaderne i væsentlig grad forringer tilbygningens anvendelighed eller udgør en risiko for ejerens sikkerhed og sundhed.

At forstå disse obligatoriske forsikringskrav er afgørende for at sikre korrekt forsikringsdækning for skader på tilbygninger.

Dækning og inspektioner i forbindelse med forsikring

Dækning og inspektioner i forbindelse med forsikring af tilbygninger afhænger af de specifikke omstændigheder og aftaler, der er indgået under byggeprocessen. Det er vigtigt at forstå omfanget af dækningen og kravene til inspektioner for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af din tilbygning.

En almindelig misforståelse om forsikringsdækning er, at den dækker alle skader på tilbygningen. Men forsikringen dækker typisk kun skader, der i væsentlig grad forringer tilbygningens anvendelighed eller udgør en risiko for ejerens sikkerhed og sundhed. Eksempler på skader, der ikke dækkes, er ujævne gulve og vægge, der ikke skyldes ustabile bærende konstruktioner eller utilstrækkelig fundering, samt skader, der skyldes slitage eller forkert montering.

Regelmæssig vedligeholdelse er også afgørende for forsikringsdækningen. Forsømmelse af vedligeholdelse kan resultere i afvisning af dækning for skader, der kunne have været forhindret gennem rutinemæssig vedligeholdelse. Det er vigtigt at gennemgå aftalebetingelserne nøje og forstå forpligtelserne til inspektioner og vedligeholdelse for at sikre overholdelse og maksimere dækningen.

Udelukkelser fra forsikringsdækning

Undtagelser fra forsikringsdækning for bygningsudvidelser afhænger af de specifikke omstændigheder og aftaler, der er indgået under byggeprocessen. Det er vigtigt at forstå disse undtagelser for at undgå almindelige misforståelser om forsikringsdækning. Her er fem undtagelser, du skal være opmærksom på:

 1. Allerede eksisterende skader: Forsikringen dækker typisk ikke skader, der eksisterede, før byggeprocessen begyndte.
 2. Normal slitage: Skader, der opstår på grund af normal brug og aldring, såsom mindre revner eller falmning, er normalt ikke dækket.
 3. Konstruktionsfejl: Hvis tilbygningen blev konstrueret i henhold til de aftalte planer, dækker forsikringen muligvis ikke skader, der skyldes konstruktionsfejl eller fejl.
 4. Naturkatastrofer: Forsikringen dækker muligvis ikke skader forårsaget af naturkatastrofer, såsom jordskælv, oversvømmelser eller orkaner, medmindre det specifikt er angivet i policen.
 5. Uagtsomhed eller forsætlige handlinger: Skader forårsaget af entreprenørens eller ejerens uagtsomhed eller forsætlige handlinger er muligvis ikke dækket af forsikringen.

At forstå disse undtagelser vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger og sikre, at du har tilstrækkelig dækning for din bygningsudvidelse.

Entreprenørens ansvar for skader

Entreprenører kan blive holdt ansvarlige for skader, der opstår under opførelsen af tilbygninger. Selvom forsikringsdækning er afgørende for at mindske risici, er der tilfælde, hvor forsikringen måske ikke dækker alle skader. I sådanne tilfælde kan entreprenøren holdes ansvarlig, hvis arbejdet ikke er udført i henhold til god håndværksmæssig praksis.

Hvis der konstateres fejl eller mangler i byggeriet, er det tilrådeligt at rådføre sig med en advokat for at forstå, hvilke muligheder der er. Entreprenørens ansvar afhænger af vilkårene i den aftale, der er indgået mellem parterne. Standardaftaler, som AB92 eller AB-forbrugeraftale, der ofte bruges i byggeprojekter, har bestemmelser om inspektionsperioder baseret på byggeomkostningerne.

Det er vigtigt at være opmærksom på de gældende aftalevilkår for at afgøre entreprenørens erstatningsansvar.

Betydningen af kontraktvilkår

En afgørende faktor at overveje, når man planlægger en bygningsudvidelse, er kontraktvilkårenes betydning for omfanget af inspektioner og ansvar. Det er vigtigt at forhandle kontraktbetingelserne for at sikre, at alle involverede parter forstår deres rettigheder og ansvar. Her er fem vigtige punkter, du skal huske på, når du forhandler kontraktvilkår:

 • Klart og præcist sprog: Kontraktbetingelserne skal være skrevet på en måde, så de er lette at forstå for alle involverede parter. Tvetydige eller vage vilkår kan føre til forvirring og potentielle tvister.
 • Bestemmelser om inspektioner: Kontrakten bør klart skitsere hyppigheden og omfanget af inspektioner, der vil blive udført under og efter byggeprocessen. Det sikrer, at eventuelle problemer identificeres og håndteres rettidigt.
 • Ansvarsfordeling: Det er afgørende at afgøre, hvem der er ansvarlig for eventuelle skader eller mangler. Kontraktbetingelserne bør klart angive ansvaret for hver af de involverede parter, så både bygherren og entreprenøren beskyttes.
 • Juridiske implikationer: Det er vigtigt at forstå de juridiske implikationer af kontraktbetingelserne. Rådgivning fra en advokat med erfaring i byggelovgivning kan hjælpe med at sikre, at vilkårene overholder lokale regler og beskytter dine interesser.
 • Fleksibilitet i forhold til ændringer: Byggeprojekter involverer ofte ændringer og uforudsete omstændigheder. Kontraktbetingelserne bør give mulighed for ændringer eller tilføjelser for at imødekomme eventuelle nødvendige justeringer.

Et- og femårseftersyn

Under byggeprocessen af en tilbygning er det vigtigt at planlægge et- og femårsinspektioner for at sikre projektets kvalitet og levetid.

Disse inspektioner er en integreret del af den et- og femårige inspektionsproces, der kræves for forsikringsdækning. Formålet med disse inspektioner er at identificere eventuelle problemer eller defekter, der kan være opstået siden færdiggørelsen af tilbygningen.

Ved at udføre disse inspektioner kan eventuelle nødvendige reparationer eller vedligeholdelse udføres med det samme, hvilket reducerer risikoen for yderligere skader eller forringelser. Derudover er disse inspektioner med til at sikre, at tilbygningen opfylder forsikringsdækningsgrænserne, og at eventuelle nødvendige krav kan fremsættes, hvis det er nødvendigt.

Byggeskadeforsikring og dens krav

Byggeskadeforsikring er et obligatorisk forsikringskrav for tilbygninger, når man bruger et typehusfirma eller arbejder i total- eller hovedentreprise. Her er nogle vigtige punkter at vide om byggeskadeforsikring og dens krav:

 • Fordele ved at have en byggeskadeforsikring:
 • Giver økonomisk beskyttelse mod skader, der i væsentlig grad påvirker tilbygningens levetid og funktionalitet.
 • Giver ro i sindet til husejere ved at sikre, at de er dækket i tilfælde af større problemer.
 • Hjælper med at opretholde ejendommens værdi og beskytter den investering, der er foretaget i tilbygningen.
 • Almindelige misforståelser om byggeskadeforsikring:
 • Nogle tror måske, at de ikke har brug for en forsikring, hvis de hyrer en arkitekt og separate håndværkere, eller hvis de selv bygger. Men det er de konkrete omstændigheder og indgåede aftaler, der afgør forsikringskravet.
 • Andre tror måske, at alle skader på tilbygningen er dækket af forsikringen. Men der er kun dækning for skader, der væsentligt forringer brugbarheden eller udgør en risiko for sikkerhed og sundhed.

Det er vigtigt at forstå kravene til og fordelene ved byggeskadeforsikring for at sikre et problemfrit og beskyttet tilbygningsprojekt.

Forsikringsdækning for skader

Når det gælder tilbygninger, er det vigtigt at have en forsikring, der beskytter mod potentielle skader. Denne dækning er afgørende, fordi tilbygninger er udsat for forskellige risici, såsom strukturelle skader, naturkatastrofer og ulykker under byggeriet.

I tilfælde af skader indebærer erstatningsprocessen for skader på tilbygninger typisk, at man underretter forsikringsselskabet med det samme, fremlægger dokumentation for skaden og indsender et detaljeret krav.

Forsikringsdækningen for skader kan påvirkes af flere faktorer, herunder tilbygningens størrelse og kompleksitet, placeringen, de anvendte materialer og ejendommens værdi. Det er vigtigt at overveje disse faktorer nøje, når man skal fastsætte et passende dækningsbeløb for at sikre tilstrækkelig beskyttelse.

Konsultation af en advokat i forbindelse med byggefejl

Husejere, der støder på byggefejl, kan have gavn af at konsultere en advokat for at få ekspertvejledning og juridisk rådgivning. Når det drejer sig om byggefejl, er det afgørende at søge professionel hjælp for at forstå dine rettigheder og muligheder. Her er fem grunde til, at det er vigtigt at konsultere en advokat:

 • Evaluering af din sag: En advokat kan vurdere byggefejlene og afgøre, om du har et gyldigt juridisk krav.
 • Forstå den juridiske proces: En advokat kan guide dig gennem de komplekse juridiske procedurer og hjælpe dig med at navigere i de indviklede sager om byggefejl.
 • Forhandle med de ansvarlige parter: Advokater kan forhandle på dine vegne med entreprenører, bygherrer og forsikringsselskaber for at søge kompensation for skaderne.
 • Beskyttelse af dine rettigheder: En advokat vil sikre, at dine rettigheder bliver beskyttet, og at du får den rette kompensation for byggefejlene.
 • Opbygning af en stærk sag: Med deres ekspertise kan advokater indsamle beviser, interviewe vidner og opbygge en stærk sag til støtte for dine krav.

Det er vigtigt at konsultere en advokat for byggefejl for at sikre, at du får den nødvendige juridiske rådgivning og vejledning gennem hele processen.

Konklusion

Afslutningsvis kræver tilbygninger den rigtige forsikringsdækning for at beskytte din investering. Byggeskadeforsikring er en obligatorisk forsikring under visse omstændigheder, og det er afgørende at forstå dens krav.

Denne forsikring giver dækning og inspektioner for skader, men der er undtagelser, man skal være opmærksom på. Det er også vigtigt at overveje entreprenørens ansvar og vigtigheden af kontraktvilkår og aftaler.

Ved at rådføre dig med en advokat om byggefejl kan du sikre tilstrækkelig beskyttelse af din tilbygning. Beskyt din investering med den rigtige forsikringsdækning og informeret beslutningstagning.

Metode

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.