Rotter i huset – Se hvordan du bekæmper og undgår dem her

Rotteproblemet bliver større, og rotter kan forårsage alvorlige udfordringer. Men ved at følge nogle simple anbefalinger kan du bidrage til at undgå problemerne.

Rotter i huset - Se hvordan du bekæmper og undgår dem her
Rotter i huset ønsker de færreste, så derfor bør du skille dig af med dem hurtigst muligt, enten ved egen hjælp eller professionel.

Hvilke skader kan rotter forårsage?

Rotter udgør en betydelig sundhedsfare, både i byer og landdistrikter, og derfor tages rottebekæmpelse og kontrol meget seriøst af myndighederne. Det har vist sig at være umuligt at udrydde rotter, da de er utroligt tilpasningsevne. Af denne grund er myndighedernes nuværende strategi at forebygge og bekæmpe rotter i haven og rotteproblemer over jorden samt at sikre, at rotterne forbliver i kloaksystemerne.

Læs også: Muldvarp – Sådan slipper du af med muldvarpe i haven

Bakterier og infektionsrisiko fra rotter

I byområder lever rotter primært i kloaksystemet. De kan være en veritabel bakteriekilde, der er i stand til at overføre sygdomme til mennesker – ikke færre end 55 forskellige typer. De kan både bære deres egne sygdomme og sprede sygdomme fra kloakkens indhold. Rotten er faktisk et meget rent dyr i sig selv.

Nogle af de værste sygdomme, som rotter kan bære, inkluderer pest og leptospirose, herunder Weils sygdom, der overføres via urin fra rotter og mus, og som har en dødelighed på 5-15 procent af tilfældene.

Statens Serum Institut registrerer normalt 10-20 personer smittet med leptospirose hvert år. Det er dog typisk kun de mest alvorlige tilfælde, der bliver registreret. Symptomerne ligner influenza med feber, kuldegysninger, hovedpine og eventuelt kvalme og opkastning.

Der er en risiko for smitte, blot ved at røre ved noget, som en rotte har urineret på. Derfor er det vigtigt at undgå direkte kontakt med rotter og med materialer eller fødevarer, som rotterne kan have været i kontakt med. Brug altid handsker, hvis du er i tvivl.

Rotter kan forvolde betydelige materielle skader

Udover risikoen for smitte forårsager rotter ødelæggelser på bygninger og anlæg ved at gnave. Med deres store, mejselformede fortænder kan rotter gennemgå næsten alle materialer, så længe deres tænder kan få fat.

Yderligere kan rotter påføre skader på vejnettet, da deres tunnelsystemer kan underminere vejene og dermed medføre sætningsskader.

Det kan være bekosteligt at reparere de mange forskelligartede skader, som rotter forvolder samfundet, og i visse tilfælde, hvor det berører elektriske installationer, kan de forårsage brand. I landdistrikter går værdier tabt, når rotter spiser eller forurener fødevarer og dyrefoder.

Læs også: Myrer i huset – Sådan bekæmper og forebygger du myrer

Hvor bor rotter, og hvordan formere de sig?

Hvor bor rotter, og hvordan formere de sig
Rotter bor, der hvor de har bedste levevilkår, med mulighed for at finde mad og varme samt formere sig.

For et par hundrede år siden var den sorte rotte, også kaldet husrotten eller pestrotten, den mest udbredte i Danmark, men situationen har ændret sig, så nu er det primært den brune rotte, man møder i landet.

Det antages, at den brune rotte ankom til Danmark i starten af 1700-tallet.

Den sorte rotte er nu meget sjælden og ses normalt kun i havneområder, hvor den ankommer til Danmark via fragt af varer fra udlandet.

Størrelse, føde og reproduktion

Den brune rotte har en længde på omkring 45 cm, hvoraf halen udgør 20 cm. En voksen hannerotte vejer normalt 250-300 g, men der er observeret eksemplarer på over et halvt kilo. Hunrotterne er i gennemsnit en smule mindre.

Rotter kan formere sig hele året, hvis vinteren er mild eller de har mulighed for at opholde sig indendørs. En rottehun kan få mellem tre og syv kuld årligt, hvor hvert kuld kan bestå af op til 12 unger.

Et enkelt rottepar kan let blive til 50 rotter på bare ét år under de rette forhold. Dog har eksperimenter vist, at et rottepar potentielt kan formere sig til så mange som 862 rotter på et år.

Rotten er nærmest altædende, men har en forkærlighed for kornprodukter. I modsætning til mus har rotten et relativt stort behov for væske og kræver derfor regelmæssig adgang til vand.

Rotter er svære at stoppe

Rotter er i stand til at overvinde de fleste barrierer. De er gode svømmere og dykkere, hvilket gør dem i stand til at klare sig i kloakker, afløb, søer og vandløb. Da de også er dygtige gravearbejdere, kan de grave sig op gennem adskillige meter jord for at nå op til overfladen fra dybe kloakrør.

De kan også klatre op lodrette, ru vægge og springe op til 75 cm i højden samt mellem 1,5 til 2 meter i vandrette spring. Desuden kan de flytte eller løfte dæksler, der vejer over et kilo.

Med deres kraftige tænder er de i stand til at gnave sig gennem mange udfordringer. Det er netop rotternes atletiske evner og deres kapacitet til at gnave igennem byggematerialer, der gør det så vanskeligt at beskytte bygninger mod dem.

En rotte kan presse sig igennem et hul med en diameter på blot 2 cm.

Læs også: Husmår – Sådan slipper du for den uønskede beboer på loftet

Hvor befinder rotterne sig i og omkring hjemmet?

I de fleste situationer kommer rotterne direkte ind i huset via utætheder eller fejl i afløbssystemet, brøndene og kloakrørene. De kan også trænge ind gennem udluftning af afløbet. Afløbsudluftningen er et rør, der går fra kloakken og op over hustaget.

Tæring af jernrøret i tagkonstruktionen er almindelig, eller rørene kan være lavet af plast, som rotterne kan gnave sig igennem. Gennem disse tæringshuller kan rotterne således komme ud på loftet. Rotter kan også finde vej ind på vores lofter og videre ind i huset via tagnedløb. Hvis et tagnedløb ikke er korrekt tilsluttet en tagbrønd i god stand, eller hvis et tagnedløb, der ender over jorden, ikke er beskyttet med net indeni, kan rotterne også trænge ind den vej.

Derudover kan rotter komme ind i hjemmet via afløbene i køkkenet, badeværelset, toilettet, bryggerset osv., typisk på grund af manglende eller beskadigede vandlåse.

Hvis rotterne kommer ud af kloaksystemet via utætheder i afløb, brønde og kloakrør i og uden for huset, kan de trænge ind i kælderen eller krybekælderen gennem ødelagte ventilationsriste eller defekte eller åbne vinduer. De kan også gnave sig igennem ristene.

Hvis der er rotter på loftet, kan de være kommet derop ved at klatre på murværk eller planter op ad huset. Hvis dit hus ligger tæt på en skrænt eller et træ, kan rotterne springe fra skrænten eller træet op i tagrenden og videre ind i taget.

I alle tilfælde er det tørre redepladser, som rotterne søger i huset, hvilket de ikke altid kan finde i kloakken, hvor de ellers har gode forhold med hensyn til vand og mad. Ynglereden består af rester af halm, papir, sække, plast eller andet tilgængeligt materiale, som rotten kan samle sammen.

Rotterne kan dog også have tørre redesteder i “døde” kloakrør. Kloakrør, der ikke er blevet blokeret helt inde ved forgreningen.

Uden for huset kan rotterne opholde sig i skure, brændeoplag, kompostbunker eller affaldshobe, hvor de kan være uforstyrrede.

Hvilke indikatorer er der for rotter?

Rotter er forsigtige og sky væsner, der primært er aktive om natten. Derfor er det ikke nødvendigvis sikkert, at du vil støde på en levende rotte, selvom der rent faktisk er et problem med rotter på din ejendom eller i dit hjem. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de indirekte tegn på rotter. Hvis du først får øje på rotter i løbet af dagen, indikerer det, at situationen er alvorlig.

Tegn på rotter kan være følgende:

 • Støj
  Hvis du hører støj på loftet eller under gulvet, kan det i nogle tilfælde være på grund af husmår, men hvis der er gnavelyde, hvin og skrig, er det helt sikkert rotter. Støj fra rotter kan også komme fra vægge eller hulmure.
 • Lugt
  Duften af rotter er skarp og ubehagelig, lidt som en blanding af kloak og grisestald. Lugten er særlig kraftig i nærheden af deres rede.
 • Rotteafføring
  Rotter efterlader deres afføring på bestemte steder og sjældent spredt vilkårligt rundt omkring. Afføring fra voksne rotter er cirka 17 mm lange og 6 mm tykke.
 • Løbestier
  Når en rotte bevæger sig, efterlader den en fedtet, brunlig belægning bestående af en blanding af kirtelsekret og urin. Disse spor efterlades på rotternes faste ruter, på bjælker, langs vægge og på rør og kabler.
 • Huller udendørs
  Hvis der pludselig opstår huller uden opskrabet jord omkring dem, eller jorden over kloakledninger synker, kan det være et tegn på gange gravet af rotter. Rotternes gravearbejde kan også underminere underlaget under fliser og belægninger.
 • Huller indendørs
  Rotter kan gnave sig igennem de fleste materialer i paneler, vægge og gulve. Små runde huller er et tegn på rotter. Vær særlig opmærksom på friske afgnavede træspåner og andre materialerester.
 • Rotteredder
  Som nævnt består rederner af stumper af tilgængelige materialer og kan findes på uforstyrrede steder i hulrum under gulve eller andre steder. De kan dog også være skjult i affaldsdynger eller blandt materialer, der ikke har været flyttet i lang tid.

Bekæmpelse af rotter

Hvis du opdager rotter eller tegn på rotter, skal du straks melde det til kommunen. Dette gælder både for rotter på egen grund og rotter andre steder.

Kommunen er forpligtet til at udføre en effektiv bekæmpelse af rotter, uanset om det udføres af kommunens ansatte eller private bekæmpelsesvirksomheder. En anmeldelse af rotter vil altid udløse et besøg fra en skadedyrsbekæmper.

Kommunen er ansvarlig for og dækker omkostningerne ved bekæmpelsen. De fleste kommuner opkræver et gebyr til rottebekæmpelse gennem fx ejendomsskatten og/eller forbrugsafgifter. Den årlige promillesats fastsættes hvert år baseret på de forventede udgifter til kommunal rottebekæmpelse.

Ifølge den seneste rottebekæmpelsesplan fra Miljøministeriet skal kommunerne sikre, at borgerne har nem adgang til autoriseret rottebekæmpelse. Hvis der er observeret rotter indendørs, vil der altid blive rykket ud straks, uanset om det er hverdag, weekend eller helligdag. Hvis det er udendørs, kan der være nogle dages ventetid.

Du kan vælge at fravælge kommunens bekæmpelse og i stedet kontakte en autoriseret privat rottebekæmper efter eget valg. Du skal dog stadig indberette rotten til kommunen. Hvis du vælger at tilkalde et privat firma, skal du selv afholde udgifterne.

Bekæmpelse af rotter må kun udføres af professionelle, der er uddannet til det, og det kræver et autorisationsbevis at anvende rottegift og lignende bekæmpelsesmetoder.

Du må dog gerne – som supplement til en igangværende, autoriseret bekæmpelsesindsats – selv opsætte fælder. Igen skal det anmeldes til kommunen, hvis du selv fanger en rotte.

Forpligtigelser for grundejere:

 • Sørg for, at spiseligt affald og foder ikke er tilgængeligt for rotter
 • Hold ejendommen fri for rod
 • Anmeld rotter
 • Følg påbud givet af kommunalbestyrelsen
 • Kontrollér rottesikring ved:
  • Døre
  • Vinduer
  • Rørgennemføringer og ventilationsåbninger
  • Riste, lyskasser, skakter osv.
  • Beplantninger
  • Tagkonstruktioner
  • Generelle facader
  • Kloaksystemets tilstand


Som grundejer har du også ansvar for at sikre og holde din ejendom ren, så rotters leveforhold begrænses mest muligt. Kommunen betaler for selve rottebekæmpelsen, men eventuelle skader, som rotterne forvolder på din ejendom, skal du som husejer selv betale. Kommunen betaler for reparation af skader på kloaknettet uden for din grund.

Rottebekæmperen vil undersøge rottesporene og finde ud af, hvor de kommer fra. Hvis der er mistanke om, at rotterne stammer fra kloaksystemet, skal rottebekæmperen altid udføre en røgprøve ved at bruge røgpatroner i en enhed, hvor røgen bliver sat under tryk og blæst ind i kloaksystemet eller synlige rottehuller.

Hvis røgprøven bekræfter bekæmperens mistanke, vil borgeren blive opfordret til at kontakte sit forsikringsselskab, som vil anbefale at få foretaget en tv-inspektion af kloakken og/eller afløbssystemet. Denne del udføres af en autoriseret kloakmester og vil være din udgift.

Hvis der opdages utætheder, skal installationerne repareres. I nogle tilfælde kan der være behov for opgravning. Reparationen vil i mange tilfælde løse rotteproblemet.

Hvis der er utætheder i installationerne under huset, vil forsikringen normalt dække. Hvis der er skader på kloaksystemet uden for huset, altså på grunden, kan det være nødvendigt at have en tillægsforsikring som dækker skader uden for huset – en stikledningsforsikring.

Ifølge den seneste rottebekendtgørelse skal kommunen for at modvirke giftresistens hos rotter pålægge bekæmperen at bruge de svageste gifte først og se, om det er tilstrækkeligt. Bekæmperen skal også, så vidt det er muligt, anvende f.eks. fælder i stedet for gift.

Tilsvarende vil kommuner opfordre rottebekæmpere til at bekæmpe uden brug af gift i størst muligt omfang, f.eks. ved at pålægge dem at inspicere bygninger og ved at prioritere andre bekæmpelsesmetoder højere. F.eks. fælder, rottespærrer og lignende.

Dette skal yderligere modvirke problemet med resistens samt forhindre giftrelaterede dødsfald hos rovfugle og andre dyr, der kunne tænkes at spise rotter og mus med gift i kroppen.

Se i videoen metoder til at undgå rotter i huset

Hvad skræmmer rotter væk?

I bund og grund er der ikke nogen metode til at afskrække rotter. Du kan dog tage forebyggende foranstaltninger ved at sikre, at dit kloaksystem er intakt og ved at være opmærksom på de tidligere nævnte ændringer i hjemmet.

Rotter bryder sig ikke om at være tæt på mennesker, og katte og hunde kan også jage dem væk. Men dette er kun en midlertidig løsning: Det eneste effektive middel mod rotter er gift.

Ti effektive tips til at bekæmpe rotter

 1. Sørg for, at kloakker, afløb og toiletter er i god stand.
 2. Hvis du har mistanke om beskadigede kloakrør, bør du få en kloakmester til at foretage en tv-inspektion. Prisen ligger mellem 1.500 og 2.500 kroner.
 3. Lad en autoriseret vvs’er eller kloakmester håndtere kloakarbejde.
 4. Overvej at få en autoriseret person til at installere en rottestop på kloakrøret. Der er forskellige løsninger, og priserne varierer fra 1.000 til 6.000 kroner.
 5. Monter et metalnet over faldstammens udluftning.
 6. Sørg for, at kloakrør og faldstammer altid er lukkede, og at de er proppet korrekt til.
 7. Luk gamle og ubrugte kloak- og afløbsrør helt inde ved hovedledningen. ‘Døde’ kloakrør kan nemlig fungere som gode tilholdssteder for rotter.
 8. Fastgør metalriste i gulvafløb.
 9. Undgå at have affaldsbunker i gårde, kældre og på lofter.
 10. Sørg for, at døre og vinduer er helt tætsluttende til karmen.

Hvad kan du gøre for at forhindre rotteproblemer?

Hvad kan du gøre for at forhindre rotteproblemer
Sørg for at fjerne adgangsmulighederne for rotter i hjemmet, og brug rottefælder i tilfælde af uønskede rottebesøg

Det altafgørende i forebyggelse af rotteproblemer er, at kloakker og afløb er tætte og udført korrekt. Det er også vigtigt, at ydermure, døre, vinduer og tag er hele og tætte, uden huller og sprækker. Ventilationsriste i sokkel og mur skal være hele og lavet af et materiale, som rotter ikke kan gnave sig igennem, gerne galvaniseret stål. Gennemføringer til kabler og rør skal være helt tætte.

Du kan også i forbindelse med arbejder på afløbsrørene få installeret såkaldte rottespærrer. Der findes flere forskellige typer, men de virker alle ved at forhindre rotten i at trænge forbi og længere ind i afløbssystemet. Prisen varierer fra 1.000 til 6.000 kroner. Der kræver autorisation til at montere en rottesikring. 

Skal du bygge nyt hus, kan du overveje at rottesikre dine afløbsinstallationer ved at anvende stålrør i stedet for plastrør.

Tjek gerne selv om nedløbsbrønde og samlebrønde på din grund er intakte. Se efter lækager og revner, som rotterne kan løbe igennem.

Hønsegårde og -huse, kaninbure og lign. bør være rottesikrede, og foderet skal opbevares i rottesikre beholdere. Overvej at fjerne eller beskære træer og vækster op ad huset, som rotterne kan bruge til at trænge ind på loftet. Som minimum bør der være ca 80 cm fra vækst op ad mur til tagrende. Brændestabler og materialer af forskellig art bør ikke lægges op ad husets ydermure, men skal ligge frit.

Undgå at smide spiseligt affald ud i haven og på kompostbunken. Fodring af fugle og vilde katte i haven bør afpasses, så der ikke er madrester efter mørkets frembrud.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om rotter i huset

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad kan man gøre hvis man har rotter i huset?

Det første du skal gøre er at tage faft i rottebekæmperen fra kommunen hvilket du er forpligtet til. Derefter kan du følge hans råd og vejledning for at få løst problemet.

Kan man bo i et hus med rotter?

Så længe der er startet bekæmpelse af rotterne og der ikke er en sundhedsmæssig risiko kan du godt bo i huset selvom der f.eks. Er rotter på loftet.

Hvorfor kommer rotter ind i huset?

Rotterne kommer ind i huse for at få varmen, for at spise eller for begge dele. I naturen kan rotter kun yngle om sommeren, men i vores varme huse kan de yngle hele året.

Hvordan får man rotter ud af huset?

Rotterne i huset skal bekæmpes og deres adgang til huset skal lukkes. Lige så snart adgangen til huset er lukket vil du ofte opleve at problemet stopper da rotterne finder et nyt sted at bo.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Pestium.dk

Kloaksikring.dk

Folderen Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra Miljøstyrelsen (2019)